008743/Provado Care 20st

119.00 kr

Provado Care är verksam mot bladlöss, vita flygare, trips (dock inte amerikansk blomtrips), ullöss samt olika arter av sköldlöss på prydnadsväxter.

Produkten verkar systemiskt och sprider sig med växtsaften ut i växtens alla delar där bladlöss och andra sugande och gnagande skadeinsekter bekämpas.

Fördelar
Systemiskt verkande.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande föreskrifter
Registreringsnummer 4912
BEHÖRIGHETSKLASS 3

Faroangivelser
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Optimal användning:
april-sept, men kan användas hela året.
Använda var
Krukväxter
Komposition
Syntetiskt
Kategori
Insektsmedel
Flygande insekter
Krypande insekter
Syfte
Bekämpa
Typ
Tablett
Innehåll/mängd
20 x 1,25 g
Aktiva ingredienser
Acetamiprid 40g/kg (50 mg per pinne) NPK 10-7-9, klorfattigt

Till Odla.nu

Artikelnr: bay-81755566 Kategorier: ,