Liselott Johansson – Stadsträdgårdsmästare i Linköping

TrädgårdsdagsStadsträdgårdsmästare

Korta fakta

Namn: Liselott Johansson
Stad: Linköping

Varför är det viktigt med gröna miljöer i staden?

Hela mänskligheten och organismers existens är beroende av välfungerande ekosystem. Vår hälsa och vårt välbefinnande bygger på att vi har nära till grönska.

Hur arbetar du och dina medarbetare?

Vi arbetar med att utveckla stadsmiljöer, mötesplatser som innefattar både parker, naturområden och torg. På vår avdelning jobbar vi med driftsfrågor, gestaltning, lek- och aktivitetsytor vår- och sommarblomsprogram, utsmyckning, handlingsplaner, skogs- och naturvård, friluftsliv, biologisk mångfald, offentlig konst mm. Vi hjälper till att programmera en attraktiv stad att verka, besöka och leva i helt enkelt.

Har ni några nya projekt igång för året?

Det är ständigt saker på gång i Linköping som växer fort. Men ett intressant och väldigt lyckat projekt är nere vi vårt centrala vattenstråk – Stångån/Kinda kanal. Här har det jobbats under flera år med att renovera kajkanter och samtidigt skapa trevliga mötesplatser och knyta an till den historik som finns. Ett av projekten som står klart nu är ett fiskomlöp inne i stan, alldeles intill Nykvarnsparken som är en av stadens äldsta anlagda parker. Här ska vi också forma en ny innerstadspark när staden växer. Länkar till intressant information och webbkamera där man bla kan se hur asp vandrar uppströms i Stångån.

https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-parker/stangan-kinda-kanal2/

http://fiskdata.se/raknare/live/live.php?locationId=126

Samarbetar ni med andra städer?

Absolut! Det finns ingen anledning att sitta och ”uppfinna hjulet” om och om igen. Vi samarbetar och nätverkar både med närliggande kommuner men även med kommuner längre norrut och i södra Sverige. Det är viktigt att hämta in kunskap, erfarenheter och att omvärldsbevaka.

Hur ser du på trädgårdens/det grönas roll i de nya städerna?

Grönmiljöer är vansinnigt viktigt för alla städer som växer och förtätas och då måste man även ta höjd för parker och grönytor av rejäl storlek. Grönytorna blir ju oftast de platser där många olika ekosystemstjänster ska finnas och fungera; tex vattenfördröjning, beskuggning, luftrening, biologisk mångfald och parkerna ska också vara rekreationsområden som ger välbefinnande. Här ska människor både kunna njuta och aktivera sig. Det är viktigt att ha gröna stråk som kopplar ihop grönytor och fungerar som spridningskorridorer för organismer. Det finns inte bara forskning kring att människors välbefinnande ökar när man har nära till eller vistas i grönytor, utan även hårda fakta kring att bostäder med närhet eller direkt anslutning till gröna miljöer säljs till ett högre pris. Det tyder ju på att även om man vill bosätta sig centralt i en stad så är man mån om närheten till grönskan. Linköping är en grön stad med fina naturområden väldigt centralt och lätt tillgängligt, det är viktigt att bevara även när staden växer så att vi inte bygger bort dom kvalitéerna.

Din trädgårdsvision för framtidens städer?

Jag hoppas att alla städer ser till att freda innerstadsytorna från biltrafik för att möjliggöra mer grönska och trädplanteringar i städernas centrala delar. Att man sätter krav på att byggherrana måste ha en högre procent grönska på sina innergårdar eller ytor i anslutning till husen. Det är lätt att det blir hårdgjorda ytor för bilparkeringar, men jag vill se bilparkeringar under eller i bottenplan på hus så att man frigör innergårdar för det de borde vara till för, frodiga trädgårdar för boende gärna med odlingsmöjligheter. En del har det säkert så idag men alldeles för få. Mitt önskemål är att det kunde styras mer i plan- och bygglagen. Det måste finnas en bättre balans mellan förtätning och grönmiljöer, tyvärr är det för lätt idag att tulla på grönskan för att få ut maximalt med hus och bostäder.